Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – novosti i izmjene

Dana 23. travnja 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/2022). Člankom 21. stavkom 1. istog zakona je propisana i obveza poslodavca da donese novi opći akt kojim će urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Za donošenje novog općeg akta poslodavca propisan je rok od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu novog zakona, a za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika rok od 3 mjeseca od stupanja na snagu zakona, sve pod prijetnjom prekršajne odgovornosti. U ovom članku donosimo kratak pregled najvažnijih izmjena postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti koje donosi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti s naglaskom na obveze poslodavaca.

Obveza uspostavljanja sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i dalje veže poslodavca koji zapošljava najmanje 50 radnika dok je poslodavcima koji zapošljavaju manje od 50 radnika ostavljeno na izbor hoće li uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, osim u slučajevima kada su u pitanju djelatnosti za koje zakon izričito propisuje uspostavljenje sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti bez obzira na broj radnika. Novost je da poslodavci koji imaju između 50 i 249 radnika mogu pod određenim uvjetima dijeliti resurse u pogledu primitka prijava i vođenja postupka.

Najvažnije izmjene odnose se na postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika. Naime, navedene osobe sada se imenuju na prijedlog radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća, a tek podredno, ukoliko navedeni nisu ustanovljeni kod poslodavca- na prijedlog najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca. Ako nema prijedloga gore navedenih osoba, poslodavac može samostalno imenovati povjerljivu osobu i zamjenika.

Glede samog postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, izmijenjeni su rokovi u kojima je povjerljiva osoba dužna postupati te je propisana dužnost izvještavanja pučkog pravobranitelja o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja. Povjerljive osobe dužne su i voditi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti i na način propisan zakonom.

Uzimajući u obzir gore navedene promjene, a kako je navedeno i u uvodu ovog članka, zakonodavac je propisao obvezu donošenja novog općeg akta i obvezu novog imenovanja povjerljive osobe i zamjenika (što ne znači da ne mogu biti imenovane iste osobe, ali moraju biti imenovane u skladu s novim postupkom imenovanja). Na kraju valja još jednom upozoriti na prekršajnu odgovornost za nepoštivanje rokova za donošenje navedenih akata. Podsjećamo Vas da je rok za donošenje općeg akta 2 mjeseca od dana stupanja zakona na snagu odnosno da je isti istekao dana 24.06.2022., a rok za imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika 3 mjeseca od dana stupanja zakona na snagu odnosno do 24.07.2022.