Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Dana 01.01.2023. godine na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji radi potrebe usklađivanja s europskim direktivama unosi određene promjene u pitanje regulacije radnih odnosa u Republici Hrvatskoj. U odnosu na mnogobrojne promjene, posebno je važno istaknuti promjene vezane uz obvezni sadržaj ugovora o radu, radu na određeno vrijeme te mogućnosti radnika da zatraži sklapanje ugovora o radu na neodređeno, regulaciju rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu te novosti poput prava na odsutnost s posla te neplaćenog dopusta u svrhu pružanja osobne skrbi.  

Naime, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu propisuje kako je, između ostaloga, obvezan sadržaj ugovora o radu iznos bruto plaće, OIB ugovornih stranaka, postupak u slučaju otkazivanja ugovora o radu i otkaznim rokovima te pravo na obrazovanje i osposobljavanje ukoliko ono postoji. Ukoliko je ugovoren probni rad, potrebno je navesti podatke o trajanju i uvjetima probnog rada s time da se kod regulacije probnog rada određuje kako se trajanje takvog rada može produljiti ako je tijekom trajanja probnog rada radnik bio privremeno odsutan s posla, osobito zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnih i roditeljskih prava te prava na plaćeni dopust. 

Ugovor o radu na određeno vrijeme može se sklopiti samo iznimno za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena i to u najdužem trajanju od 3 godine, a iznimno se može produžiti ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika, zbog završetka rada na projektu koji se financira iz Europske unije ili ako je to zbog drugih objektivnih razloga dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom. Radnik koji najmanje 6 mjeseci radi kod istog poslodavca temeljem ugovora na određeno ima pravo zatražiti sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme te je poslodavac obrazloženu odluku u slučaju odbijanja dužan donijeti u roku od 30 odnosno 60 dana, s mogućnošću radnika da ponovno uputi naknadni slični zahtjev. Ograničenja glede ugovora o radu na određeno vrijeme ne odnose se na poslove koji se obavljaju sezonski te dodatni rad. U pogledu regulacije dodatnog rada, propisuje se obveza radnika da obavijesti matičnog poslodavca o sklapanju takvog ugovora pri čemu radniku više nije potrebna pisana suglasnost matičnog poslodavca.  

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu dodatno definira i rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu pri čemu se na rad na izdvojenom mjestu rada primjenjuju propisi o zaštiti na radu. Uređuje se i pravo poslodavca da bez izmjene ugovora o radu, u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, s radnikom dogovori rad od kuće ukoliko bi takav rad trajao kraće od 30 dana.  Također, radnik koji radi u prostoru poslodavca ovlašten je poslodavcu predložiti izmjenu ugovora o radu kojim bi se na određeno vrijeme ugovorio rad od kuće, a radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba u zakonom propisanim slučajevima. 

Također, uvodi se novi institut prava na odsutnost s posla prema kojem radnik jednom u kalendarskoj godini ima pravo na odsutnost zbog važnog i hitnog obiteljskog razloga nastalog bolešću ili nesrećom. Također, uveden je i institut neplaćenog dopusta u svrhu pružanja osobne skrbi do 5 radnih dana godišnje pri čemu se radnika ne odjavljuje s obveznih osiguranja.  

Glede ostalih promjena, važno je istaknuti i izmjene i dopune koje se odnose na definiranje prava na otpremninu, mogućnost da se kolektivnim ugovorom ugovori veći opseg prava za radnike koji su članovi sindikata i koji su sudjelovali u pregovorima o kolektivnom ugovoru, odredbe kojima je cilj veća zaštita maloljetnih radnika te novosti u pogledu definicije plaće te razlikovanje u odnosu na primitke koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa.  

Također, važno je napomenuti kako je prijelaznim i završnim odredbama poslodavcima ostavljen rok od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama za usklađivanje pravilnika o radu s odredbama Zakona.