Usluge

TRGOVAČKA DRUŠTVA I UGOVORI

Razumijemo potrebe naših stranaka, ali i potencijalnih klijenata koji žele ostvariti poslovanje u Republici Hrvatskoj. U skladu s tim obavljamo sve pripremne radnje i zastupanje sa svrhom osnivanja novih trgovačkih društava te statusnih promjena postojećih, kako za hrvatske državljane tako i za strance, te pružamo usluge zastupanja pri nadležnim tijelima povodom ishođenja dozvola za rad i obavljanja djelatnosti.

Izuzev navedenog, provodimo postupak dubinske pravne analize (due diligence) i pružamo pravnu podršku u ostvarenju i provedbi investicija.

NEKRETNINE I ZEMLJIŠNE KNJIGE

Bilo da se radi o kupoprodaji, darovanju, zasnivanju založnog prava, zakupu poslovnog prostora ili poljoprivrednog zemljišta, najmu stana te drugim pravnim poslovima vezanim za nekretnine, naše odvjetničko društvo Vam pruža kompletnu pravnu uslugu – od sastavljanja ugovora do zastupanja u postupcima ostvarenja prava.

Poduzimamo radnje sa svrhom uređenja zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te usklađivanjem sa stvarnim stanjem. Vršimo savjetovanja i zastupanja u sudskim postupcima u svrhu zaštite posjeda, vlasništva i drugih stvarnih prava, u provođenju pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka kao i savjetovanja vezana uz upravljanje nekretninama.

Za naše klijente, posebno domaće i strane investitore, pružamo usluge dubinske analize pravne dokumentacije koja se odnosi na nekretnine (due diligence), a strancima usluge savjetovanja glede stjecanja prava vlasništva nad nekretninama u Republici Hrvatskoj.

ZASTUPANJE U POSTUPCIMA

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu svojih članova, odvjetničko društvo pruža usluge zastupanja u parničnim, ovršnim i drugim postupcima pred sudovima i drugim tijelima. Aktivno sudjelujemo u pregovorima i ulažemo napore radi rješavanja sporova mirnim putem, a sve u cilju zaštite klijenata.

RADNO PRAVO

Odvjetničko društvo pruža kompletnu pravnu podršku vezano za primjenu radnopravnih propisa. Naše usluge uključuju sastavljanje ugovora o radu, menadžerskih ugovora, ugovora o povjerljivosti te savjetovanje u usklađivanju sa zahtjevima regulatornih tijela u obavljanju djelatnosti svih vrsta kao i pomoć pri donošenju i sastavljanju svih internih akata poput pravilnika o radu, sistematizacije radnih mjesta te pojedinačnih odluka kojima se reguliraju radni odnosi.

Povrh navedenog, pružamo usluge zastupanja pred sudovima u radnopravnim sporovima kao i pred upravnopravnim tijelima u svrhu ishođenja dozvola za obavljanje djelatnosti te radnih dozvola za strance.

Naš tim ima iskustvo u pitanjima i vođenju kolektivnih pregovora, od sastavljanja prijedloga kolektivnih ugovora do aktivnog vođenja pregovora.

STRANCI

Pratimo društvene promjene vezane za kretanje stranaca, obavljanje njihovog rada u Republici Hrvatskoj te druge potrebe koje zahtijevaju poznavanje specifične pravne regulative. Sukladno tome, pružamo savjetovanja i zastupamo strance u upravnim postupcima kojima je cilj boravak u Republici Hrvatskoj kao što je postupak ishođenja dozvola za boravak i rad (unutar i izvan godišnje kvote), EU plave karte, privremenih boravaka i stalnih boravaka. Također, savjetujemo strance vezano za ostvarenje uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva i vršimo zastupanja u upravnim postupcima radi ishođenja istog.

Osim navedenog, savjetujemo strance o mogućnostima, načinima i uvjetima stjecanja prava vlasništva nad nekretninama te osnivanja trgovačkih društava i provodimo sve radnje s tim ciljem.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR- Uredba EU 2016/679), pravni subjekti su dužni uskladiti svoje poslovanje s novom regulativom. U tu svrhu pružamo kompletnu pravnu pomoć – od utvrđivanja vrste i količine osobnih podataka koji su predmet obrade, uređenja i donošenja internih akata do sastavljanja potrebnih obavijesti o obradi osobnih podataka.

Vršimo procjene rizika kod obrade osobnih podataka te pružamo usluge sastavljanja ugovora s izvršiteljima i cjelokupnu uskladbu glede obrade osobnih podataka od strane subjekata koji potpadaju pod primjenu Uredbe.

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Intelektualne tvorevine su osnova stvaranja novih vrijednosti i uspješnog gospodarskog djelovanja te sukladno tome zahtijevaju pravodobnu i adekvatnu zaštitu u svrhu održanja te vrijednosti i oplemenjivanja iste na tržištu.

Naše Društvo će Vam pružiti usluge savjetovanja i sastavljanja ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva kao i zastupanja u sudskim postupcima te u upravnim i drugim postupcima u svrhu zaštite žigova, industrijskog dizajna i drugih prava intelektualnog vlasništva te autorskih i drugih srodnih prava.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Zahvaljujući inovativnom softverskom rješenju, omogućujemo našim klijentima brzo i efikasno pokretanje različitih postupaka u svrhu naplate potraživanja na svim predmetima ovrhe (nekretninama, motornim vozilima, novčanim tražbinama itd.) pritom vodeći računa o troškovima postupka i postizanju svrsishodnih rješenja kao što je sklapanje sudskih i izvansudskih nagodbi. Aktivno sudjelujemo u postupcima prodaje potraživanja te savjetujemo klijente zainteresirane za kupnju potraživanja u svrhu stjecanja vlasništva na nekretninama.

Zastupamo domaće i inozemne klijente u ovršnim postupcima pred javnim bilježnicima, sudovima i drugim nadležnim tijelima kako u RH tako i posredničkim zastupanjem u Europskoj uniji putem EU platnih naloga.

Za Vas pratimo predstečajne nagodbe, stečajeve i likvidacije te vršimo potrebne prijave tražbina.